Podmínky použití

Název: KAISER IMMOBILIEN společnost s ručením omezeným pro obchod s nemovitostmi

Sídlo: Vlašići 1B, 51410 Veprinac, Chorvatsko

OIB: 03531895466

E-mailová adresa: info@kaiser-immobilien.hr

Telefon: +385 (0) 91 5404 646

KAISER IMMOBILIEN společnost s ručením omezeným pro obchod s nemovitostmi (dále jen: KAISER IMMOBILIEN d.o.o.) prostřednictvím svých webových stránek na doméně https://kaiser-immobilien.hr/ poskytuje službu nabízení dat na internetu, inzerci na internetu, elektronické vyhledávání motor a možnost vyhledávání dat a služeb přenášených po elektronické síti, které zprostředkovávají přístup do sítě nebo ukládají data Uživatele, jakož i správu obsahu výše uvedených webových stránek.
Tato Obecná pravidla upravují podmínky a pravidla pro používání uvedených webových stránek Uživatelem. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v chorvatštině.

Uživatelem služby je ve smyslu těchto Všeobecných podmínek každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, jejímž jménem webové stránky užívá osoba starší 18 let.
Uživatel používáním webu potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými pravidly a podmínkami používání webu a zavazuje se je používat výhradně v souladu s uvedenými pravidly.
Uživatel webu je používá svým jménem a pro svůj vlastní účet a je osobně odpovědný za ochranu důvěrnosti hesel, která jsou nezbytná při používání webu.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. se zavazuje chránit osobní údaje všech Uživatelů webu, a to způsobem popsaným v Prohlášení o důvěrnosti osobních údajů.
Za účelem technické údržby nebo odstranění případných problémů při údržbě svých webových stránek KAISER IMMOBILIEN d.o.o. si vyhrazuje právo zakázat webové stránky nebo přístup k nim, což může mít za následek přerušení služby, pro kterou KAISER IMMOBILIEN d.o.o. není odpovědný. Uživatel souhlasí s tím, že používání webové stránky závisí na možnosti přístupu k internetu, tedy dostupnosti sítě.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo zrušit jakýkoli segment podnikání, podmínky nákupu a podmínky používání webových stránek, včetně způsobu a rychlosti přenosu dat.
Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit kterékoli ze zde uvedených ustanovení a/nebo Prohlášení o důvěrnosti údajů z důvodu zákonných povinností nebo obchodních změn.
Uživatel souhlasí s tím, že každým přístupem na web akceptuje aktuálně platná Obecná pravidla a podmínky používání webu a také Prohlášení o důvěrnosti údajů, které jsou zveřejněny na téže stránce.

Webové stránky jsou výhradním vlastnictvím společnosti KAISER IMMOBILIEN d.o.o. a Uživateli je zakázáno prostřednictvím této stránky zveřejňovat nebo přenášet jakákoli data, která ohrožují nebo omezují práva třetích osob, tedy naznačují nevhodné nebo nezákonné jednání, a zejména by odkazovala na narušování soukromí třetích osob, urážlivé nebo diskriminační obsah nebo reklama třetích stran.

Všechna data na stránkách, včetně designu stránek a celkové vizuální identity KAISER IMMOBILIEN d.o.o., stejně jako obsah stránek, jsou výhradním vlastnictvím téže společnosti a jakékoli kopírování, distribuce, přenos, publikování, spojování nebo jiné úpravy stránky bez předchozího písemného povolení jsou zakázány předchozí výslovný souhlas společnosti KAISER IMMOBILIEN d.o.o.. Jakékoli jednání v rozporu s tímto zákazem podléhá přestupkové, trestní a/nebo hmotné odpovědnosti. Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. si vyhrazuje právo změnit, upravit, upravit, odstranit nebo odstranit jakýkoli popsaný obsah.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. je v případě jakéhokoli nepřijatelného chování Uživatele při používání webových stránek, jakož i v případě nedodržování těchto pravidel oprávněna ukončit obchodní vztah s Uživatelem, ukončit jeho uživatelský účet, včetně smazání údaje tohoto účtu, jakož i používat povolené právní prostředky k ochraně svých práv.

Uživatel je oprávněn stahovat, tisknout a ukládat materiály z těchto webových stránek výhradně pro vlastní potřebu.
Komunikace mezi Uživatelem a KAISER IMMOBILIEN d.o.o. probíhá písemně (e-mailem nebo doporučeně), přičemž námitky, žádosti a stížnosti, jakož i odpovědi na ně, se podávají ve lhůtách stanovených zákonem, a to zákonem o ochraně spotřebitele, obecným nařízením o ochraně spotřebitele. Osobní údaje, zákon o provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů atd.

Web https://kaiser-immobilien.hr/ může obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou vlastněny a spravovány jinými osobami.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. nespravuje obsah a data těchto stránek, nedává zvláštní doporučení pro použití těchto stránek, neručí za pravdivost nebo nenese odpovědnost za obsah těchto stránek, produktů a služeb. V případě používání webových stránek třetích stran se Uživateli doporučuje nejprve prostudovat pravidla ochrany údajů, všeobecné obchodní podmínky a návody k používání konkrétní používané webové stránky. Uživateli se také doporučuje, bez ohledu na použití této webové stránky, samostatně posoudit pravost a riziko používání každé stránky, jejíž odkaz je na této webové stránce nebo která obsahuje upozornění, že se jedná právě o stránku https://kaiser-immobilien. hr/ (včetně těch, jejichž odkazy jsou doručeny prostřednictvím e-mailu) a Uživatel takové stránky používá na vlastní nebezpečí.

Jakákoli změna související s ochranou a důvěrností údajů bude zveřejněna na těchto webových stránkách a v závislosti na možnosti, případně vhodnosti, bude oznámení o takové změně doručeno Uživateli prostřednictvím e-mailu.
Uživatelům se doporučuje pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám podmínek ochrany údajů a důsledků takových změn.

TELEKOMUNIKACE

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. může uživateli umožnit komunikaci prostřednictvím chatu, e-mailu nebo jiné formy telekomunikace. Výše uvedené formy komunikace lze využít výhradně pro účely dotazování se na činnost a služby poskytované KAISER IMMOBILIEN d.o.o., pro podávání návrhů a pochval či vyjádření názorů na jednotlivé služby a v případě komunikace elektronickou poštou pro zasílání písemné námitky.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. nebudou jednat na základě objednávek a jiných pokynů obdržených prostřednictvím chatu, e-mailu nebo jiných forem telekomunikace, které neumožňují s jistotou určit totožnost osoby, která příkaz dává, ani nebudou sdělovat informace prostřednictvím těchto komunikačních kanálů, které jsou považovány ze zákona za lékařské a/nebo obchodní tajemství.

Telekomunikace nesmí být používány ani zneužívány k výměně zpráv, fotografií a video materiálu nebo zvukového materiálu se zakázaným, nemorálním, urážlivým, výhružným nebo politickým obsahem, který porušuje autorská práva, který obsahuje viry nebo jiné škodlivé programy nebo který může mít jinak negativní dopad na operační systémy společnosti KAISER IMMOBILIEN d.o.o. nebo jiné osoby.

V případě, že uživatel poruší některou z povinností z předchozího odstavce těchto obchodních podmínek, KAISER IMMOBILIEN d.o.o. je oprávněn s ním okamžitě a bez předchozího upozornění ukončit navázané telekomunikační spojení.
Uživatel si je toho vědom a souhlasí s tím, že KAISER IMMOBILIEN d.o.o. vyměňované zprávy, video materiály, zvukové materiály a další materiály mohou být nahrávány, uchovávány a používány za účelem řízení kvality služeb, řešení stížností uživatelů a řešení případných sporů mezi KAISER IMMOBILIEN d.o.o. a uživatel.

Zprávy, které KAISER IMMOBILIEN d.o.o. výměny s uživatelem prostřednictvím e-mailu, chatu nebo jiné formy telekomunikace jsou důvěrné povahy a jsou určeny výhradně uživateli, kterému byly doručeny, a uživatel se zavazuje, že je nezpřístupní ke kontrole nebo použití třetími osobami nebo veřejnost bez předchozího písemného souhlasu KAISER IMMOBILIEN d.o.o.

III. APLIKACE PRÁVA

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. je registrována u Obchodního soudu v Rijece, Chorvatská republika a při výkonu svých registrovaných činností uplatňuje pozitivní právní předpisy Chorvatské republiky a platné nadnárodní předpisy EU.
Jakékoli spory, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto webových stránek a těchto pravidel a podmínek, se strany pokusí vyřešit smírnou cestou, v souladu s příslušnými předpisy platnými na území Chorvatské republiky, a v případě nemožnosti smírné řešení bude mít pravomoc příslušný soud v Rijece.

ZÁSADY COOKIE

Aby tato webová stránka správně fungovala se všemi funkcemi a mohla stránky nadále vylepšovat a zlepšovat uživatelskou zkušenost, potřebujeme soubory cookie. Podle nařízení Evropské unie jsme od 25. března 2011 povinni si před uložením cookies vyžádat váš souhlas. To znamená, že používáním tohoto webu máte možnost ve speciálním prohlížeči přijmout nebo odmítnout použití těchto souborů. Pokud zakážete soubory cookie, bohužel nebudete moci používat některé funkce webových stránek, které tato technologie podporuje.
Používáme je také pro účely sledování statistik návštěvnosti: soubory cookie shromažďují informace o interakcích návštěvníků na našich webových stránkách, jakož i pro normální fungování webových programů: soubory cookie se používají pro normální fungování určitých funkcí webových stránek, které usnadňují aby uživatelé měli přístup k obsahu.
Pomocí cookies od třetích stran, jako je Google, Facebook atd., můžeme shromažďovat údaje o návštěvách a používání webových stránek, vaši IP adresu, typ operačního systému, který používáte, jazyk, který používáte, prohlížeč, na kterém surfujete a podobné údaje. . Všechny údaje jsou shromažďovány anonymně a vaše osobní identita nemůže být odhalena prostřednictvím cookies. Pokud si Uživatel nepřeje, aby na jeho počítači zůstávaly soubory cookie, musí je smazat nebo zablokovat v prohlížeči. Smazáním nebo zablokováním cookies bude ztížený přístup k obsahu webových stránek.

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá ze serveru do vašeho počítače nebo mobilního webového prohlížeče (podle toho, z jakého zařízení stránku navštěvujete), když danou webovou stránku poprvé navštívíte. Po první návštěvě, pokaždé, když webový prohlížeč požaduje stejnou stránku ze serveru, jsou z počítače uživatele na server odeslány soubory cookie. Tímto způsobem má server schopnost identifikovat a sledovat webové prohlížeče. Termín cookies používáme pro všechny soubory, které shromažďují data výše popsaným způsobem. Existuje několik typů souborů cookie:
Dočasné soubory cookie (relace): jsou automaticky odstraněny z vašeho počítače, když zavřete webový prohlížeč. Webové stránky je využívají k ukládání dočasných dat (např. položek v nákupním košíku)
Trvalé soubory cookie: zůstávají uloženy ve vašem počítači i po zavření webového prohlížeče. Weby je využívají k ukládání dat – nejčastěji jde o vaše nastavení při používání webu. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači, dokud je ručně neodstraníte nebo dokud nevyprší jejich platnost.

Cookies první strany: pocházejí z webové stránky, kterou si prohlížíte, a jsou dočasné nebo trvalé. Pomocí svých webových stránek ukládají informace jako jméno a heslo, abyste se nemuseli přihlašovat při každé návštěvě.
Soubory cookie třetích stran: patří do jiných domén, než je doména zobrazená v adresním řádku. Webové stránky mohou obsahovat obsah z jiných oblastí (např. bannery), což otevírá možnost sledování historie procházení uživatele. Nastavení ochrany osobních údajů ve většině moderních prohlížečů umožňuje blokovat soubory cookie třetích stran.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že bude určitá část těchto Všeobecných pravidel a podmínek používání webu považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena platnost ostatních částí Pravidel a podmínek, které zůstávají v platnosti a mají právní účinky.
U všech otázek, které nemohou být upraveny těmito Všeobecnými pravidly a podmínkami používání webových stránek, KAISER IMMOBILIEN d.o.o. nasměruje uživatele svých webových stránek ke kontaktu prostřednictvím e-mailu: info@kaiser-immobilien.hr.