Prohlášení o důvěrnosti

Prohlášení o důvěrnosti
KAISER IMMOBILIEN, společnost s ručením omezeným pro obchod s nemovitostmi (dále v textu jen: KAISER IMMOBILIEN d.o.o.); OIB: 03531895466, se sídlem: Vlašići 1B, 51410 Veprinac, Chorvatsko, coby správce zpracování vašich osobních údajů, využívá a chrání veškeré informace, které Uživatelé této společnosti při používání webových stránek www.kaiser-immobilien.hr a jejích dalších služeb poskytují.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které se týkají konkrétní fyzické osoby nebo fyzické osoby, kterou lze identifikovat. Za osobní údaje jsou považovány zejména všechny údaje sloužící ke zjištění identity uživatele (například jméno a příjmení, e-mailová adresa apod.).

Zpracování osobních údajů je jakákoli činnost nebo soubor činností prováděných s osobními údaji, ať už automatickými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, přizpůsobování nebo upravování, stahování, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, zveřejněním nebo jiným způsobem, třídění či kombinování, blokování, mazání či ničení, stejně jako provádění logických, matematických a jiných operace s těmito údaji.

Jak shromažďujeme osobní údaje

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. shromažďuje vaše osobní údaje v následujících případech:
 • pokud nás přímo kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti KAISER IMMOBILIEN d.o.o. a požádáte o informace či cenovou nabídku našich služeb,
 • pokud odpovíte na naše přímé marketingové kampaně, například vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách,
 • pokud nám naši partneři poskytnou vaše údaje dovoleným způsobem,
 • pokud je vám méně než 16 let, neposkytujte nám prosím žádné informace bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka.
Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů musí být odůvodněno na základě některého z právních „základů“, přičemž my prostřednictvím těchto pravidel tyto základy pro jakékoli používání osobních údajů stanovíme.

Oprávněnými základy pro zpracování údajů jsou mimo jiné oprávněný zájem, smluvní závazek, právní základ a souhlas. Zpracování na základě oprávněného zájmu využívá společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. k propagaci a poskytování informací o svých službách a za účelem udržení nejvyšších standardů prodeje služeb ze své nabídky.

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám za předpokladu, že pro takové předání existuje oprávněný důvod.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. využívá vaše osobní údaje k přímému marketingu, prostřednictvím kterého vás informuje o novinkách a akcích v naší nabídce, o prezentacích nových služeb, jakož i o naší účasti na veletrzích, konferencích a jiných akcích, a to výhradně s Vaším souhlasem.

Souhlas s přímým marketingem lze kdykoli odvolat. Každá osoba může rovněž proti zpracování údajů pro výše uvedený účel kdykoli vznést námitku.

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. podléhá zákonům Chorvatské republiky stejně jako nadnárodním předpisům, které musí dodržovat, včetně poskytování vašich údajů výkonným, správním a soudním orgánům a třetím stranám sporu v souvislosti s řízením nebo vyšetřováním kdekoli na světě, kde je to vyžadováno. Tam, kde je to dovoleno, budeme takovou žádost adresovat přímo vám, nebo vás upozorníme ještě před poskytnutím odpovědi, tj. s výjimkou případů, kdy by takový postup mohl mít vliv na prevenci či odhalení zločinu.

Poskytování osobních údajů za účelem vyhovění závazným žádostem o vaše údaje je zákonnou povinností, která závisí na konkrétní žádosti.

Jak udržujeme vaše data v bezpečí

Abychom chránili a udrželi bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů, používáme nejrůznější bezpečnostní opatření, včetně šifrování a ověřování informací.

Mimo jiných používáme i následující opatření:
 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům dle zásady „nezbytného přístupu“,
 • bezpečný přenos shromážděných dat,
 • instalace firewallů na IT systémy za účelem zabránění neoprávněnému přístupu a
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům za účelem odhalování a prevence zneužití osobních údajů.
Všechna data jsou uložena na našich zabezpečených serverech a zabezpečených serverech našich partnerů a jsou přístupná a používána v souladu s našimi bezpečnostními zásadami a standardy. Osobní údaje zpracováváme bezpečným způsobem, včetně ochrany před neoprávněným či nezákonným zpracováním a před ztrátou.

Registrací nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu www.kaiser-immobilien.hr nám dáváte samostatný souhlas (svolení) ke zpracování vašich osobních údajů uvedených v registračním nebo kontaktním formuláři pro konkrétní účel/y, jakož i údaje dostupné v procesu doručení dokumentace.

Zavazujeme se chránit soukromí vašich osobních údajů a zacházet s nimi v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (679/2016), zákonem o provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (OG 42/2018) a dalšími platné předpisy.

Zavazujeme se, že nezneužijeme osobní údaje z registračního formuláře nebo prostřednictvím cookies, ani je bez vašeho svolení nepředáme třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to zákon výslovně nařizuje, a případů, kdy je to nutné ke splnění povinností. Za osobní údaje se považují veškeré údaje sloužící ke zjištění identity Uživatele (například jméno a příjmení, e-mailová adresa apod.), které slouží k odpovědi na dotazy Uživatele, statistiky, případně zasílání speciálních nabídky a newslettery se speciálně získaným souhlasem.

V případě, že si již nepřejete, abychom vaše údaje jakýmkoliv způsobem zpracovávali, požadujete vymazání, opravu nebo přenos vašich údajů, informujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adresu info@kaiser-immobilien.hr.
Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. může Uživatele kontaktovat za účelem ověření pravosti požadavku.

Uživatel, který je fyzickou osobou, může kdykoliv požádat KAISER IMMOBILIEN d.o.o.:
 • poskytnout přístup ke katalogu sběru osobních údajů;
 • potvrdit, zda jsou údaje ve vztahu k Uživateli zpracovávány, a umožnit kontrolu osobních údajů obsažených v systému pro ukládání osobních údajů a jejich kopírování;
 • předávat osobní údaje obsažené v systému ukládání dat;
 • poskytnout seznam třetích stran, kterým byly osobní údaje předány, kdy jim byly předány, na jakém základě a za jakým účelem;
 • poskytuje informace o zdrojích, na kterých jsou záznamy založeny, jaké osobní údaje úložný systém o osobě obsahuje a způsob zpracování;
 • poskytnout informace o účelu zpracování a druhu zpracovávaných osobních údajů, jakož i veškerá potřebná vysvětlení v tomto ohledu;
 • vysvětlit technické nebo logicko-technické rozhodovací postupy, pokud provádí automatizované rozhodování zpracováním osobních údajů fyzické osoby.
 • doba uchovávání uživatelských údajů společností KAISER IMMOBILIEN d.o.o. trvá doživotně nebo do obdržení žádosti o výmaz fyzickou osobou, které se osobní údaje týkají, a poté jsou osobní údaje vymazány. Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. uchovává osobní údaje déle než uvedenou dobu, pouze pokud je to závazné podle aktuálních předpisů v Chorvatské republice nebo nadnárodních právních předpisů.
Osobní údaje, které již nejsou potřebné, jsou buď nenávratně anonymizovány, nebo bezpečně zničeny.

Pokud má Uživatel námitky proti zpracování svých údajů společností KAISER IMMOBILIEN d.o.o., může svou námitku podat příslušnému státnímu orgánu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem o provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů.